Kampaņas noteikumi

Preču pārdošanas veicināšanas kampaņas “Aizsargā ražu ar Bayer produktiem” noteikumi

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Kampaņas organizators ir Bayer Sp. z o.o., juridiskā adrese: Jerozolimskie 158, 02-326, Varšava, reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, ko uztur Varšavas galvaspilsētas Apgabaltiesa, Nacionālā tiesas reģistra 12. uzņēmējdarbības nodaļa, KRS Nr.: 0000035338, pamatkapitāls: 151 340 000,00 PLN, REGON [Valsts oficiālais uzņēmumu reģistra Nr.]: 010374922, NIP [PVN maksātāja reģ. Nr.]: 526-00-19-068, kas saskaņā ar 2013. gada 8. marta likuma par pārmērīgas kavēšanās novēršanu komercdarījumos 4.c pantu, ir liels uzņēmējs (2019. gada likumu vēstnesis, 118. punkts, ar grozījumiem), (Bayer jeb Organizators).
  2. Kampaņa norisināsies Latvijā.
  3. Kampaņas produkti ir šādi Bayer produkti, 1. tabula (kopā saukti – Produkti).

   1. tabula. Produkti, kas ir daļa no Kampaņas, un noteiktie punkti par vienu vienību (par litru vai kilogramu).

   Produkts Punkti
   Ascra Xpro 80
   Attribut 410
   Bariton Super 40
   Betanal 20
   Incelo 3 kg + Biopower 15 l 780
   Cayunis 60
   Cerone 20
   Decis Mega 30
   Delaro forte 50
   Falcon Forte 40
   Fenix 20
   Folicur 20
   Hussar Activ Plus 60
   Infinito 30
   Input 70
   Input triple 80
   Komplet 90
   Maister Power 50
   Mateno Duo 20
   Movento 120
   Nortron 40
   Previcur Energy 70
   Propulse 80
   Prosaro 40
   Puma+Actirob 140
   Redigo Pro 50
   Sekator 90
   Serenade ASO 10
   Siltra Xpro 70
   Tilmor 30
   Targa Super 10
   Variano Xpro 40
   Zantara 40

   * 860 punkti tiek piešķirti par Incelo 3 kg + Biopower 10 l iepakojumu, nevis par 1 kg Incelo!

  4. Šie Noteikumi definē Dalībnieku dalību Kampaņā un nosaka sadarbības noteikumus starp Dalībnieku un Organizatoru Kampaņas ietvaros.
  5. Kampaņas ilgums: no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
  6. Ja Dalībniekam rodas pretenzijas, tās jānosūta SIA “Visas Loterijas” (adrese: Dzirnavu iela 37–63, Rīga, Latvija, LV-1010, e-pasts: bayer@loterijas.lv) līdz 2026. gada 15. februārim ar norādi “Preču pārdošanas veicināšanas kampaņa: “Aizsargā ražu ar Bayer produktiem”. Pretenziju iesniegšanas termiņš ir 2026. gada 15. februāris. Pretenzijām, kas iesniegtas pēc šī datuma, nav juridiska spēka.
  7. Kampaņa ir paredzēta lauksaimniekiem un uzņēmumiem, kas veic ar lauksaimniecisko darbību un neveic produktu tālākpārdošanu (turpmāk tekstā – Dalībnieki). Kampaņā var piedalīties tikai uzņēmēji (uzņēmumu īpašnieki, ja tie darbojas atzīta uzņēmēja statusā).Kampaņa nav vērsta uz patērētājiem.
  8. Kampaņā nedrīkst piedalīties:
   1. Fiziskas vai juridiskas personas, kas iegādājas produktus izplatīšanas nolūkā, kā arī lauksaimniecības kooperatīvi, bet individuāliem kooperatīvu biedriem, kas tieši izmanto BAYER augu aizsardzības līdzekļus, ir atļauts piedalīties Kampaņā.
   2. Uzņēmēji, kas ir Organizatora vai Aģentūras institūciju darbinieki un biedri.
  9. Šie Noteikumi būs pieejami visā Programmas laikā Organizatora birojā, kā arī tīmekļa vietnē cropscience.bayer.lv.
  10. Kampaņas produkti var būt pieejami pārdošanai arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem laika posmiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Kampaņā.
  11. Organizators patur tiesības daļu no veicamajām darbībām uzticēt SIA “Visas Loterijas”,juridiskā adrese: Dzirnavu iela37–63, Rīga, Latvija, LV-1010, e-pasts: bayer@loterijas.lv, tālr.: 67686540, bayer@loterijas.lv (turpmāk tekstā – Aģentūra).
 2. KAMPAŅAS NOTEIKUMI
  1. Reģistrēties kampaņai var tīmekļa vietnē cropscience.bayer.lv, kā arī nosūtot pieteikumu pa e-pastu: bayer@loterijas.lv.
  2. Reģistrācija kampaņai notiks no 2024. gada 1. aprīļa. Lai izvairītos no šaubām, Kampaņas veidlapa ir derīga līdz šīs Kampaņas beigām, tāpēc Dalībniekiem nav nepieciešams pieteikties divreiz, pat ja iegūtie punkti tiek apmainīti pret balvu 2024. gada periodā.
  3. Ja Kampaņas veidlapu aizpildījusi persona, kas nav pilnvarota pārstāvēt Dalībnieku,šīs personas dalību Kampaņā apstiprina dalībnieka pilnvarotais pārstāvis.
  4. Ja fiziskā persona, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem piesaka savu dalību Kampaņā, tiek uzskatīts, ka tā paziņo par konkrētā uzņēmēja dalību Kampaņā, nevis par savu dalību.
  5. Pēc aizpildītas Kampaņas veidlapas saņemšanas Aģentūra Bayer vārdā apstiprinās Dalībnieka dalību Kampaņā. Ja apstiprinājums netiek saņemts, Dalībniekam jāsazinās ar Aģentūru pa tālruni67686540 darba dienā no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai pa e-pastu: bayer@loterijas.lv.
  6. Ja Kampaņas veidlapu ir iesniedzis Dalībnieks, kurš nav piekritis personas datu apstrādei šo Noteikumu mērķiem saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, tiek uzskatīts, ka šāda veidlapa nav derīga
  7. Ja veidlapā netiks iekļauta pilna informācija, Dalībniekam tiks liegta dalība Kampaņā.
  8. Katrs Dalībnieks var iesniegt vairāk nekā vienu veidlapu.
  9. Dalībnieks, kas piedalās Programmā, apņemas atjaunināt savus personas datus, precizējot Kampaņas veidlapā iekļauto informāciju atbilstoši faktiskajai situācijai.
  10. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt dalībnieka Kampaņas veidlapā norādīto datu pareizību vai tos atjaunināt, kā arī šajā nolūkā pieprasīt no Dalībnieka papildu datus un dokumentus. Ja Dalībnieks sniedz nepatiesus datus, Organizators ir tiesīgs pārtraukt Dalībnieka dalību Kampaņā.
 3. BALVAS
  1. Uz balvu var pretendēt jebkurš 3.3. punktā noteiktais Dalībnieks, kurš Kampaņas laikā (no 2024.gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim), ir iegādājies Produktus no autorizētiem pārdevējiem, kā noteikts 3.2. punktā.
  2. Produkti jāiegādājas no jebkura Latvijā esoša pārdevēja, kuram ir tiesības pārdot un izplatīt Bayer augu aizsardzības līdzekļus.
  3. Balvas:
   1. Iegādājoties Produktus, punkti tiek savākti par katru Produktu un reizināti ar iegādāto produktu apjomu tikai noteiktā laika periodā saskaņā ar 1. tabulu. Lai izvairītos no šaubām, savāktie punkti zaudē spēku pēc Kampaņas beigām.
   2. Punktu vākšana un apkopošana notiek līdz Kampaņas beigām: 2025. gada 31. Lai gan Kampaņa ilgst divus gadus, punktus var reģistrēt tikai tajā pašā gadā, kad tika veikts pirkums. 2024. gada laikā veikto pirkumu pēdējā reģistrācija notiek 2025. gada 15.janvārī, bet 2025. gada laikā veikto pirkumu pēdējā reģistrācija notiek 2026. gada 15. janvārī.
   3. Punktu apmaiņa pret balvām notiek divas reizes– par 2024. gadā veiktajiem pirkumiem 03.01.2025. un par 2025. gadā veiktajiem pirkumiem 03.01.2026. Balvas vērtība tiek aprēķināta pēc formulas: 100 punkti ir vienādi ar 1,00 EUR (viens eiro), noapaļojot līdz tuvākajai eiro vienībai (EUR). Lai novērstu šaubas, ja punkti netiek apmainīti pret balvu pēc pirmā perioda beigām, tie nezaudē spēku un tos joprojām var apmainīt otrajā periodā.
   4. Organizatorisku apsvērumu dēļ minimālā pirkumu vērtība, kas dod tiesības piedalīties Kampaņā, ir 5 000 EUR neto (ieskaitot PVN), ko var sasniegt, veicot vairākus pirkumus – savācot vairākus rēķinus.
  4. Balvu var saņemt “Akropole”, “K-Senukai” vai ceļojumu aģentūras “Novatour” un “Impro” dāvanu kartes veidā. Balvu var saņemt daļēji kā “Akropole”, “K-Senkukai” dāvanu karti un daļēji kā dāvanu karti no ceļojumu aģentū Saņemot balvā dažādas dāvanu kartes, vienas dāvanu kartes minimālā vērtība ir 50eiro (ieskaitot PVN).
  5. Turklāt, ja Dalībnieks ir fiziska persona, par viņu tiek samaksāts ienākuma nodoklis. Balvas kopējā summa un attiecīgā ienākuma nodokļa summa veido balvas kopējo vērtību. Aģentūra deklarēs un samaksās ienākuma nodokli nodokļu iestādē.
  6. Kampaņa nenosaka nekādus maksimālos ierobežojumus vai posmus balvu saņemš
  7. Kampaņas organizētājiem nav pienākuma pēc Kampaņas dalībnieka pieprasījuma apmainīt Kampaņas laikā saņemto balvu pret citu balvu, kā arī nav pienākuma kompensēt balvas vērtību naudā.
  8. Dalībnieks apstiprina pirkumus, iesniedzot Aģentūrai apstiprinājumu par iepirkto produktu daudzumu, kā norādīts turpmāk 3.9.–3.12. punktā.
  9. Dalībniekam ir pienākums nosūtīt Aģentūrai rēķinus, kas apliecina produktu iegādi. Tie jānosūta skenētā veidā uz Aģentūras e-pasta adresi vai jāpievieno reģistrācijas veidlapai. Par attiecīgo dokumentu aizpildīšanu un iesniegšanu ir atbildīgs tikai un vienīgi Kampaņas dalībnieks, nevis pārdevējs, no kura iegūti Kampaņas produkti. Pirkuma dokumenta izsniegšanas datumam ir jāiekrīt 1.5. punktā noteiktajā Kampaņas periodā. Par 2024. gadā veiktajiem pirkumiem skenējumu/fotogrāfiju iesniegšanas termiņš, pēdējā reģistrācija ir 15.01.2025., par 2025. gada pirkumiem– 15.01.2026. Nosūtāmajos dokumentos jāiekļauj visi nodokļu tiesību aktos noteiktie dati.
  10. Pirkuma dokumenti, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiek iekļauti kopējā veikto pirkumu summā. Dalībnieki apliecina, ka viņu reģistrētie pirkumi ir pareizi un tiem ir pirkumu apliecinošo dokumentu oriģināli (pirkuma kvīts vai pirkuma rēķins). Dalībniekiem ir stingri aizliegts negodīgi ietekmēt rezultā
  11. Ja Dalībnieks nav iesniedzis informāciju vai dokumentus, kas apliecina tiesības uz balvu, vai Organizatoram rodas šaubas saistībā ar balvas izsniegšanu, 1. punktā minētais balvas piešķiršanas datums tiek attiecīgi pā Ja rodas šaubas par to, vai dalībnieks atbilst visiem šajos Noteikumos minētajiem nosacījumiem, Organizatoram ir tiesības nepiešķirt balvas, līdz Dalībnieks pierāda, ka attiecīgie nosacījumi ir izpildīti.
  12. Dalībnieks dod neatsaucamu piekrišanu iegādāto produktu daudzuma atbilstības pārbaudei. Bayer pārstāvim ir tiesības pārbaudīt no pārdevējiem iegādātos produktu daudzumus, un pieprasīt no Dalībnieka pirkumu apliecinošus dokumentus. Organizatoram ir tiesības kopā ar pārdevēju, kurš pārdeva Produktus Dalībniekam, pārbaudīt, vai Produkti ir iegādāti noteiktos daudzumos, tostarp to, vai ir izsniegti atbilstoši rēķini un nav veiktas korekcijas, lai samazinātu pirkumu vērtību. Atbilstības pārbaudi var veikt šīs Kampaņas laikā un vienu gadu pēc tās.
  13. Balvu(-as) Aģentūra nosūtīs Dalībniekam divās daļās– trīs mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas izvērtēšanas – 2025. gada 15. aprīlī un 2026. gada 15. aprīlī. Balvu piegāde tiks apstiprināta līdz ar sūtījuma apstiprinājumu.
  14. Organizators patur tiesības Kampaņas laikā aizstāt noteiktās Balvas ar līdzīgas kvalitātes, funkcionalitātes un vērtības balvām.
  15. Balvas formātu (karte utt.) un tās izmantošanas noteikumus noteiks tās izsniedzējs. Dāvanu kartes izmantošanas noteikumi, kas ir spēkā šo noteikumu publicēšanas dienā, ir pieejami uzņēmumu tīmekļa vietnē. Jo īpaši Organizators nav atbildīgs par: a) Dalībnieka nespēju saņemt Organizatora pareizi nosūtīto Balvu, b) nespēju izmantot Balvu izvēlētajā datumā, c) personas, kas izmanto Balvu, ceļojuma atcelšanu un nespēju atpirkt Balvu.
  16. Balva būs derīga dāvanu kartes izsniedzēja norādītajā periodā. Dalībniekam būs patstāvīgi jāapstiprina tā derīguma termiņš, sazinoties ar izsniedzēju.
  17. Dalībniekam līdz 2024. gada 31.janvārim būs jāsazinās ar Koordinatoru un jāapstiprina izvēlētais Balvas veids – vai viņš izvēlas iepirkšanās centra “Akropole” dāvanu karti, apmeklējumu “K-Senukai”, vai “Baltic Clipper” ceļojumu aģentūras dāvanu karti. Pēc tam, kad Dalībnieks ir paziņojis Organizatoram, kādu dāvanu karti viņš izvēlās, pieņemto izvēli vairs mainīt nevarē
 4. PRETENZIJU UN SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
  1. Pretenzijas, kas izriet no šiem Noteikumiem saistībā ar Produktu izplatīšanu, jāiesniedz izplatītājam, ar kura starpniecību Dalībnieks ir iegādājies Produktus. Bayer nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādu Pārdevēju darbību vai bezdarbību šajā sakarā.
  2. Gadījumā, ja rodas citas pretenzijas, tostarp šaubas par pirkuma aprēķina pareizību, Dalībniekam ir jāsazinās ar Organizatoru jebkurā Kampaņas norises laikā, bet ne vēlāk kā līdz 05.02.2025. attiecībā uz 2024.gada norēķinu periodu un 05.02.2026. attiecībā uz 2025. gada norēķinu periodu, nosūtot e-pastu: bayer@loterijas.lvar norādi “Sūdzība saistībā ar Preču pārdošanas veicināšanas kampaņas “Aizsargā ražu ar Bayerproduktiem”).
  3. Sūdzības iesniegšanas datums ir datums, kad sūdzība ir saņemta 4.2. punktā norādītajā Organizatora adresē vai kad Organizatoram pienāk e-pasta ziņojums.
  4. Organizators 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc sūdzības saņemšanas izskata iesniegto sūdzību un informē sūdzības iesniedzēju par pieņemto lēmumu, nosūtot ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu, vai elektronisku atbildi uz 4.2. punktā norādīto adresi.
  5. Visus strīdus, kas saistīt ar šo Kampaņu, Puses apņemas mēģināt atrisināt sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt mierizlīguma ceļā, strīdu izšķir tiesa, kurai jurisdikcijā atrodas Organizatora juridiskā adrese.
 5. ORGANIZATORA ATBILDĪBA
  1. Organizatora atbildība pret Dalībniekiem nepārsniedz to balvu vērtību, uz kurām Dalībniekam ir tiesības. Lai novērstu šaubas, Organizators nav atbildīgs par balvu defektiem.
  2. Organizators nav atbildīgs par to, ka Dalībnieki sniedz nepatiesus datus vai trešo personu datus. Ja tiek sniegti nepatiesi dati vai trešo personu dati, Dalībnieks zaudē tiesības saņemt balvu.
  3. Organizators nav atbildīgs par interneta, ko Dalībnieki izmanto, lai nosūtītu Kampaņas veidlapas, un ko Organizators izmanto saziņai ar Dalībnieku, darbības traucējumiem.
  4. Organizators nav atbildīgs par nesaņemtajām Kampaņas veidlapām, Kampaņas veidlapās norādīto saturu, individuālajiem datora iestatījumiem un to konfigurācijas veidu, kā arī par interneta pakalpojumu sniedzēju iestatījumiem vai darbības traucējumiem.
  5. Organizators nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies Kampaņas īstenošanas rezultātā (izņemot likumā noteiktos gadījumos).
  6. Organizatora atbildība aprobežojas ar balvas nodrošināšanu Dalībniekam. Dalībnieks vai viņa/viņas norādītās personas attiecīgi iepriekš rezervē ceļojumu viņu izvēlētajā datumā. Dalībnieks balvu izmanto veidā, par ko vienojies ar balvas izdevēju, un saskaņā ar izdevēja piedāvāto pakalpojumu apjomu. Jo īpaši Organizators nav atbildīgs par: a) Dalībnieka nespēju saņemt Organizatora pareizi nosūtīto Balvu, b) nespēju izmantot Balvu izvēlētajā laikā, c) ceļojuma atcelšanu un nespēju izmantot Balvu citā laikā.
  7. Kampaņas dalībniekam ir tiesības izstāties no Kampaņas, iesniedzot rakstveida iesniegumu SIA “Visas Loterijas”, adrese: Dzirnavu iela37–63, Rīga, LV 1010 vai, nosūtot iesniegumu pa e-pastu: bayer@loterijas.lv.
 6. ATBILDĪBA PAR BALVU PIEGĀDI
  1. Organizators nav atbildīgs par Organizatora vārdā nosūtīto vai Organizatora nosūtīto vai Organizatoram nosūtīto pasta sūtījumu, vēstuļu, telegrammu un citu sūtījumu piegādes, ko veic pasts, kurjers vai interneta pakalpojumu sniedzējs, pareizību un savlaicīgumu.
  2. Organizators nav atbildīgs par pārkāpumiem, kas saistīti ar balvas aizkavēšanos vai piegādes neesību, kas radusies tādēļ, ka tika norādīta nepareiza adrese vai citi dati, kas nepieciešami, lai Dalībnieks varētu saņemt balvu.
  3. Par balvas saņemšanu katrs Dalībnieks tiks informēts individuāli pa e-pastu vai telefoniski.
  4. Kampaņas organizators nesedz izdevumus, kas Kampaņas dalībniekam radušies saistībā ar dalību Kampaņā, piemēram, tālruņa, pasta un interneta pieslēguma izdevumus.
 7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
  1. Dalība Kampaņā ir pilnīgi brīvprātīga. Dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no Kampaņas, tostarp, ja viņi nepiekrīt izmaiņām Kampaņas noteikumos.
  2. Pamatotu iemeslu dēļ Organizators var jebkurā laikā vienpusēji pārtraukt Dalībnieka dalību Programmā, nepieprasot nekādu kompensāciju. Iemesli var būt šādi:
   1. Dalībnieks pārkāpj šos Noteikumus;
   2. Dalībnieks veic rīcību, kas varētu bojāt Organizatora reputāciju vai apdraudēt tā intereses;
   3. Dalībnieks vairs neatbilst nosacījumiem dalībai Kampaņā, jo īpaši: ir pārtraucis darbību vai mainījis savas uzņēmējdarbības profilu; vai
   4. tiek konstatēts cita veida pārkāpumus, kas uzskatāms par neatbilstošu Programmas nosacījumiem, jo īpaši: ir pamatotas aizdomas, ka pirkumi tiek veikti šķietami tikai ar mērķi iegūt balvu, t. i., negodīgi vai neatbilstoši šiem Noteikumiem, vai jebkādā citā veidā, kas liek apšaubīt balvas piešķiršanas pamata esību.
  3. Lēmums par dalības pārtraukšanu tiek sagatavots rakstveidā, norādot dalības pārtraukšanas iemeslu.
  4. Šie Noteikumi reglamentē tikai Bayer un Kampaņas dalībnieku tiesības un pienākumus. Organizators pats interpretē šos Noteikumus. Ja rodas šaubas par to saturu, Dalībnieks var nosūtīt savus jautājumus pa e-pastu: bayer@loterijas.lv.
  5. Bayer patur tiesības grozīt šos Noteikumus (tostarp produktu sarakstu un punktu skaitu) un pārtraukt vai apturēt Kampaņu, nenorādot iemeslu. Bayer informē Dalībnieku, kas piedalās Kampaņā, par tās priekšlaicīgu izbeigšanu, apturēšanu vai saziņas līdzekļu maiņu, divas nedēļas iepriekš (jo īpaši sniedzot informāciju www.agro.bayer.com.pl un tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.lv; pieteikumi, kas iesniegti pēc Kampaņas beigām, netiks pieņemti). Noteikumu grozījumi nedrīkst pārkāpt Dalībnieku tiesības.
  6. Ja kāds no šajā dokumentā iekļautajiem noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī noteikuma spēkā neesība vai neizpildāmība neietekmē citu noteikumu spēkā esību vai izpildāmību. Organizators darīs visu iespējamo, lai aizstātu spēkā neesošu vai neizpildāmu noteikumu ar jaunu noteikumu.
  7. Reklāmas un produktu pārdošanas veicināšanas materiāliem ir informatīvs raksturs, saistoši ir tikai šie Noteikumi.
  8. Kampaņas noteikumi ir jāpieņem bez atrunām.
  9. Kampaņas norisi regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

Informācija par Kampaņas organizatoriem:

Bayer Sp. z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Varšava